ప్రియతమ కైకలూరు MLA శ్రీ దూలం నాగేశ్వరరావు గారు కారోనా నుంచి కోలుకోవాలని జాన్ పేట చర్చ్ నందు ప్రత్యేక ప్రార్ధనలు నిర్వహించిన జాన్ పేట యూత్ అసోసియేషన్ సభ్యులు.

Special prayers offered for Kaikaluru MLA Sri Dulam Nageswararao garu to recover from Covid at John Peta Church by John Peta Youth Association.

KaikaluruMLA #DNR #JOHNPETAYOUTHASSOCIATION

Add a comment...